Bosman logo white

Privacy statement medewerkers en sollicitanten van Bosman B.V.

Privacy statement medewerkers en sollicitanten van Bosman B.V.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, gebruiken wij deze informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

Bosman B.V. (hierna Bosman) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, kandidaten, flexwerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hieraan stelt.

 

Wie zijn wij?
Bosman is gevestigd aan Flight Forum 800, 5657 DV te Eindhoven en is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Bosman heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Tijdens de sollicitatie:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer;
 • een administratienummer;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • bij minderjarigen: gegevens van de ouders, voogden of verzorgers;
 • gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens die betrekking hebben op de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en op de beëindiging daarvan;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen en op de beëindiging daarvan;
 • door de sollicitant kenbaar gemaakte andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie (bijvoorbeeld gegevens in het kader van een te voeren voorkeursbeleid voor minderheden of re-integratiebeleid);
 • andere dan de bij de vorige punten bedoelde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet;
 • een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag);
 • informatie betreffende referenties.

 

Extra gegevensverwerking vanaf de indiensttreding:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID Bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeel, – salaris- en verzuimregistratie;
 • personeelsnummer;
 • een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag);
 • naam, voornaam, voorletters, geboortedatum, telefoonnummer partner;
 • trouwdatum indien van toepassing;
 • naam, voornaam, voorletters, geboortedatum eventuele kinderen;
 • naam, voornaam, voorletters, telefoonnummer contactpersoon in geval van calamiteit;
 • gegevens in geval van een pre-employment screening;
 • gegevens in geval van nevenactiviteiten.

 

Verwerken wij ook uw bijzondere persoonsgegevens?
Het kan voorkomen dat Bosman uw bijzondere persoonsgegevens verwerkt. U kunt dan denken aan informatie over uw gezondheid in geval van ziekteverzuim of re-integratie. Bosman verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Bosman zorg ervoor dat uw bijzondere persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die noodzakelijkerwijs over deze gegevens dienen te beschikken voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. U kunt hierbij (onder meer) denken aan medewerkers van de personeels-, financiële- en/of salarisadministratie, kwaliteitsmedewerkers en juridische medewerkers.

 

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

 • om te beoordelen en vast te leggen of u geschikt bent voor de functie/opdracht waarop u solliciteert of voor een functie/opdracht die eventueel vacant komt;
 • om met u een overeenkomst af te sluiten en deze ten uitvoer te leggen;
 • om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • om te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (social return);
 • om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, waaronder training en opleiding, en u eventueel deel te laten nemen aan (online) testen en testresultaten te genereren;
 • om u te informeren over onze activiteiten (via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te doen;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid en het opstellen van managementrapportages voor de moederorganisatie en de daarbij behorende algemene bedrijfsvoering;
 • om u toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te komen.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Bosman kan uw persoonsgegevens delen met medewerkers van Bosman, met de moedermaatschappij van Bosman en met derden indien zij werken aan bovengenoemde doelen van gegevensverwerking, leidinggeven aan het uitvoeren van de gegevensverwerking en die noodzakelijk betrokken zijn bij de gegevensverwerking.

Bosman kan uw persoonsgegevens ook met andere derden delen indien u daar toestemming voor heeft gegeven, de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, in geval de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang voor u en indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Bosman bewaart en archiveert uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is gekoppeld aan het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Sollicitanten:
Bosman verwijdert uw persoonsgegevens maximaal 4 (vier) weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u hiervoor toestemming geeft, bewaart Bosman uw gegevens 1 (één) jaar.

Medewerkers:
Bosman bewaart uw basisgegevens zoals NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en een kopie van uw paspoort maximaal 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar van uw uitdiensttreding.

De fiscale gegevens zoals woon- en werkverkeer, secundaire arbeidsvoorwaarden en/of de verklaring woon- werkverkeer wordt maximaal 7 (zeven) jaar na het einde van het kalenderjaar van uw uitdiensttreding bewaard.

Bosman houdt een bewaartermijn aan van 2 (twee) jaar na het kalenderjaar van uw uitdiensttreding voor persoonsgegevens omtrent uw arbeidsovereenkomst of wijzigingen daarvan, correspondentie, benoemingen, promotie en demotie, correspondentie, ontslag, VUT-regeling, kopieën van uw getuigschrift, verslagen van uw functioneringsgesprekken, verslagen omtrent de Wet Poortwachter, correspondentie over ziekte van het UWV en/of uw bedrijfsarts, verslagen van financiële problemen, verslagen rondom probleemsituaties etc. 

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Bosman heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo ziet Bosman erop toe dat er niet meer persoonsgegevens worden gebruikt dan noodzakelijk, dat verwerkingen enkel plaatsvinden in een beveiligde omgeving en enkel door bevoegd personeel. Bosman houdt al bij de ontwikkeling van producten en diensten rekening met de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo wordt er op basis van een autorisatiematrix bepaald welke medewerkers bepaalde persoonsgegevens mogen bekijken en met welk doel. Ook heeft Bosman een Privacy team dat alle ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens in de gaten houdt en waar nodig kwaliteit verhogende maatregelen doorvoert en heeft Bosman een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Tevens zijn alle medewerkers gehouden zich te conformeren aan het Gegevensbeschermingsbeleid van Bosman en wordt er actief op toegezien dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn.

 

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te laten wijzigen, om uw gegevens te laten verwijderen, de gegevensverwerking te beperken, op overdraagbaarheid van uw gegevens en om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bosman zal binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek in behandeling nemen. Mocht Bosman uw verzoek niet binnen 1 (één) maand in behandeling kunnen nemen, zal Bosman u hier binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek over op de hoogte stellen.

 

Technische informatie en cookies

Wat is een cookie en waarom gebruiken wij cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Door middel van de cookies zorgen wij er onder andere voor dat de website goed blijft werken. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om de navigatiestroom en andere relevante statistieken van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te bieden en om onze advertenties op andere websites zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw interesses.

Voor het plaatsen en uitlezen van bepaalde cookies hoeven we geen toestemming aan u te vragen. Dit geldt voor noodzakelijke cookies en voor analytische cookies die geen of minimaal invloed hebben op uw privacy. Voor overige cookies vragen wij u, voor zo ver wij gebruik maken van deze cookies, toestemming, voordat we deze plaatsen en uitlezen. Dit doen we via de cookiebanner in onze shop.


Noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk aan het inloggen, het onthouden van informatie zodat u niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen, producten in uw winkelwagen leggen, de inhoud van uw winkelwagen onthouden en de bestelling betalen. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website maakt. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Sleeknote
Via onze website kan een cookie worden geplaatst van het Deense bedrijf Sleeknote. Wij gebruiken deze dienst om een popup te tonen met relevante informatie. Sleeknote verzamelt alleen geanonimiseerde gegevens, zoals uw sessieID en het aantal keer dat een popup is getoond. De informatie wordt overgebracht naar en door Sleeknote opgeslagen op servers in Denemarken.

 

Tracking cookies van onszelf
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Analytische cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij hebben bewust gekozen voor privacy vriendelijke instellingen.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe kunt u cookies in- en uitschakelen en verwijderen?
U kunt de meeste browsers zo instellen dat bepaalde cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. In sommige browsers kunt u instellen dat cookies automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browserinstellingen over cookiegebruik aan te passen. Als cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website over de gebruikerservaring te herkennen en hier actief op in te spelen.

 

Hoe kunt u tracking cookies geplaatst door derden verwijderen?
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u verwijderen of permanent blokkeren via uw browserinstellingen.

 

Wilt u meer weten over cookies?
Op de volgende website vindt u meer informatie over cookies:
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

 

Opname telefoongesprekken callcenterdiensten
Bosman kan telefoongesprekken met klanten opnemen ter verbetering van de telefonische dienstverlening, om een geval van fraude te bewijzen en om te controleren of een klacht van een van onze klanten terecht is.

 

Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat in de toekomst een of meer onderdelen of activa van Bosman worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze medewerkers worden overgedragen.

 

Bij wie kunt u terecht met vragen of klachten over de verwerking van uw gegevens?
U kunt uw vragen en verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens en de toepassing van cookies per e-mail versturen aan onze functionaris gegevensbescherming, mevr. mr. A.E.B. Dandan, via privacy@bosman.com. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aan veranderende wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Deze privacyverklaring is ingegaan op 5 december 2023.